Logo RDW

Jaarverslag 2013

Elektronische informatieverstrekking

De RDW-registers worden dagelijks geraadpleegd door andere overheden en private organisaties.

2.548.500.000

Informatieverstrekkingen


Informatielevering kan op 2 manieren: 

  • direct online bevragen van individuele voertuigen of
  • periodieke levering of levering op verzoek van een vaste gegevensset.

Politie, Justitie en BZK

Politie, Justitie en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen de registers van de RDW online bevragen voor hun handhavingstaken. Deze komen voort uit wet- en regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet en de APK- en WAM-verplichting. Meer dan de helft van de informatieverstrekking betrof frequent herhaalde verstrekkingen over voertuigen waar iets mee ‘aan de hand is’ voor de zogenoemde ANPR-controles (automatic numberplate recognition) door de Politie. Een substantieel deel van de gevraagde informatie bestond uit een aantal eenvoudige bevragingen, zoals de controle van APK-goedkeuringen. In 2013 verdubbelde het aantal informatieverstrekkingen aan politie, Justitie en BZK ten opzichte van 2012. Van 119.300.000 bevragingen in 2012 naar 239.700.000 bevragingen in 2013. Het gaat hierbij om de bevragingen vanuit iTrechter/Sensing. Men houdt daarmee een aantal bewegingen op de Nederlandse weg in de gaten en maakt daarbij gebruik van profielen. Door bevragingen op het kentekenregister controleert men of een passant aan zo’n profiel voldoet.

Grafiek online informatieverstrekking

Batch

De RDW leverde periodiek een vaste set aan gegevens (batch) uit de registers aan Politie, Justitie en BZK. In 2013 groeide deze batch informatieverstrekking met 54% ten opzichte van 2012. Dit betreft grotendeels flitspaalinformatie voor het Landelijk Parket (in 2013 circa 1,4 miljard verstrekkingen en in 2012 circa 1 miljard verstrekkingen). Verder is de frequentie van levering van gegevens aan de politie in de loop van 2013 verhoogd van wekelijks naar dagelijks. Dit leidde ook tot een toename van 200 miljoen verstrekkingen.

Grafiek batch informatieverstrekking

Ministerie van Financiën

Zowel de online als de batch informatieverstrekking aan het ministerie van Financiën daalde in 2013. Met name de Belastingdienst deed minder bevragingen.

Voertuigbranche

In 2013 deed de voertuigbranche 26% minder online bevragingen (41.000.000 in 2012 en 30.400.000 in 2013). De oorzaak hiervan is onbekend. In batch is 14% minder informatie verstrekt aan de voertuigbranche (totaal 242.800.000 in 2013). Dit kwam vooral door de afname van het aantal providers in 2013. 

Gemeenten

De afdelingen Burgerzaken, Milieuzaken, Parkeerdiensten en Parkeerbelastingen van gemeenten vroegen 26% meer informatie op dan in 2012 (64.200.000 in 2013). Deze stijging heeft te maken met het Nationaal Parkeerregister. In 2013 sloten 16 gemeenten aan op het register, waardoor eind 2013 in totaal 32 gemeenten er gebruik van maakten.  

Overige informatieafnemers

Bij overige (onder meer CBS en CBR) valt vooral de stijging in het aantal online bevragingen op. Oorzaak hiervan was de toename in het aantal bevragingen door het CBR.
 
Grafiek totaal elektronische informatieverstrekking

 

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina