Logo RDW

Jaarverslag 2013


De RDW verleent verschillende soorten erkenningen aan bedrijven uit de voertuigbranche. De RDW verleent technische erkenningen voor:

  • het uitvoeren van periodieke keuringen (APK);
  • het inbouwen van gasinstallaties (LPG);
  • het inbouwen van snelheidsbegrenzers (SB) en tachografen (TA);
  • het inbouwen van Alcoholslot (ASP);
  • het inbouwen van Boordcomputer Taxi (BCT) (sinds 2013).

Daarnaast verleent de RDW meer administratief georiënteerde erkenningen en bevoegdheden, zoals:

  • het houden van voertuigen in bedrijfsvoorraad;
  • het rijden met een handelaarskenteken (groene platen);
  • het produceren van kentekenplaten.

De RDW houdt toezicht op de erkende bedrijven en oefent controle uit op de technische staat van voertuigen. Erkenninghouders hadden in 2013 samen in totaal 41.916 RDW-erkenningen en bevoegdheden.

  Grafiek erkenninghouders

Technische erkenningen

Het totaal aantal erkenninghouders is in 2013 licht gestegen: 79 meer erkenninghouders dan in 2012. Het aantal LPG-erkenningen daalt al jaren sterk. In 2013 zijn 201 LPG-erkenningen afgegeven, 38 minder dan in 2012. Dit komt onder meer doordat een gasinstallatie bij moderne auto’s steeds moeilijker is in te bouwen. De erkenning snelheidsbegrenzers werd per 1 januari 2014 opgeheven. Een aantal erkenninghouders schreef zich daarom in 2013 al uit. De erkenning alcoholslot is een ‘jonge’ erkenning met veel afmeldingen. Hierdoor melden zich nog steeds nieuwe erkenninghouders aan. In totaal waren er in 2013 80 erkenninghouders voor het inbouwen van alcoholsloten.
 
Grafiek erkenningen en bevoegdheden

Daling administratieve erkenningen

Ondanks een hoger aantal eerste aanvragen daalde het totaal aantal erkenninghouders met een administratieve erkenning licht. Dit kwam door een hoger aantal beëindigingen door de economische situatie.  Het aantal erkenningen bedrijfsvoorraad/handelaarskenteken nam met 5% toe, van 20.195 in 2012 naar 21.240 in 2013. Het betrof veelal kleinere erkenninghouders die een eigen bedrijf in de voertuigbranche begonnen. Hetzelfde is terug te zien bij de stijging in het aantal erkenningen voor versnelde afgifte. In 2013 waren er 382 erkenningen voor versnelde afgiftes, 42 meer dan in 2012. Verder was in 2013 een stijging van het aantal bevoegdheden export dienstverlening. De export van voertuigen nam in 2012 toe, onder meer door een verandering in de BPM-regeling (restitutie BPM bij export) en de goede kwaliteit van Nederlandse auto’s. Dit leidde er mogelijk toe dat ook in 2013 meer bedrijven een bevoegdheid aanvroegen.
 
Grafiek erkenningen en bevoegdheden

Toezicht op erkenninghouders

Tijdens bedrijfsbezoeken controleert de RDW of de erkende bedrijven nog steeds voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Als dit niet het geval is, kan de RDW een sanctie opleggen. Een erkenning kan tijdelijk worden geschorst of definitief worden ingetrokken.

Bezoeken en erkenningsaanvragen

In 2013 voerde de RDW 4.904 bedrijfsbezoeken uit in het kader van de erkenningen APK, LPG, SB, TA en BCT. Dit betrof zowel periodieke basisbezoeken (3.642) als bezoeken na een aanvraag voor of wijziging van een erkenning (1.262). In de tweede helft van 2013 werd bekend dat de erkenning snelheidsbegrenzers (SB) per 1 januari 2014 zou komen te vervallen. Hierdoor vonden  geen bedrijfsbezoeken meer plaats in het kader van SB. Voor een nieuwe erkenning en/of een overnames of verhuizing vindt een bezoek 'eerste aanvraag erkenning' plaats. Door de start van de erkenning boordcomputers en een toename van het aantal overnames en verhuizingen nam het aantal bedrijfsbezoeken eerste erkenningsaanvragen (291) toe. Van de bezoeken aan bedrijven met een APK-erkenning vonden 610 stuks plaats in combinatie met een bezoek op basis van een risicoprofiel. Het betrof bezoeken aan erkenninghouders die nog niet voorzien waren van een remmenbank. De remmenbank is vanaf 1 mei 2014 verplicht bij de APK. In maart 2014 werden bedrijven die  nog geen remmenbank hadden hier nogmaals op gewezen. Bedrijfsinspecteurs, die de bedrijfsbezoeken afleggen, leverden in 2013 extra inzet op steekproeven. Hierdoor werden dat jaar minder bedrijfsbezoeken afgelegd op basis van risicoprofiel.
 
Grafiek bedrijfsbezoeken APK, LPG, SB/TA en BCT

Preventie

Tijdens bedrijfsbezoeken besteden bedrijfsinspecteurs aandacht aan preventie, bijvoorbeeld door te wijzen op de risico’s die de bedrijven lopen als ze de regels niet naleven. Deze aanpak begint zijn vruchten af te werpen. In 2013 was er een lichte daling van het aantal opgelegde sancties, zowel bij bedrijven (-2%) als bij keurmeesters (-8%). Ook was er een afname van de zwaarte van de sancties. In 2013 werden bij erkenninghouders 210 erkenningen tijdelijk ingetrokken en 164 bij APK-keurmeesters. Erkenninghouders kregen vorig jaar 136 waarschuwingen (128 in 2012) en APK-keurmeesters 128 (127 in 2012).
  
Grafiek sancties tegen erkenninghouders APK, LPG, SB/TA en BCT

Sancties tegen APK-keurmeesters

Toezicht op controleletter

De RDW houdt risicogestuurd toezicht op de administratieve erkenningen. Dit houdt in dat bedrijfsbezoeken plaatsvinden op basis van risico’s en externe meldingen. Externe meldingen van onder meer Politie en Belastingdienst en meldingen over mogelijk controlelettermisbruik vormen aanleiding voor een bedrijfsbezoek. In 2012 vonden hierdoor veel bezoeken plaats. Door het toezicht daalde het aantal meldingen op dit punt in 2013 ten opzichte van 2012. Daarmee daalde ook het aantal bedrijfsbezoeken op basis van risicoprofiel: in 2013 vonden 3.839 bezoeken plaats. Dit zijn 338 bezoeken minder dan in 2012. Controles naar aanleiding van mogelijk misbruik van de controleletter leveren naar verhouding een hoger aantal waarschuwingen met verscherpt toezicht op dan de andere controles. En ook nam in 2013 hierdoor het aantal bezoeken met verscherpt toezicht af. In 2012 vonden hiervoor 1.513 bezoeken plaats, in 2013 1.363. Het aantal eerste aanvragen nam toe in 2013. Een groter deel van de bedrijfsbezoeken is hieraan besteed.
 
Grafiek bedrijfsbezoeken

Sancties bedrijfsbezoeken

Door risicogestuurd toezicht verschuift de focus naar bedrijven met een hogere kans dat procedures niet goed worden gevolgd. Dit leidt in de praktijk eerder tot een definitieve intrekking in plaats van een tijdelijke intrekking. 2012 kende hogere aantallen sancties door het toezicht op de controleletter. Met name waren er meer waarschuwingen met verscherpt toezicht (1.828) en meer tijdelijke intrekkingen (307). Deze aantallen namen in 2013 af. Dit kwam doordat het aantal bezoeken vanwege mogelijk misbruik van de controleletter daalde. Er waren 1.559 waarschuwingen met verscherpt toezicht en 266 tijdelijke intrekkingen. In 2013 was een stijging van 22 sancties voor het aantal definitieve intrekkingen, in totaal 629. Meer bedrijven kregen een zwaardere sanctie, 629 in 2013 ten opzichte van 607 in 2012.
 
Grafiek sancties voortkomend uit bedrijfsbezoeken

Afmeldingen

Het aantal afmeldingen was lager dan verwacht. Dit kwam onder meer doordat meer voertuigen geschorst werden en meer voertuigen geëxporteerd werden. Hierdoor zijn iets minder steekproeven uitgevoerd. Het aantal afmeldingen LPG is in 2013 (6.121) gedaald ten opzichte van 2012 (9.977). Dit was waarschijnlijk een gevolg van de discussie over de Oldtimerregeling en de verwachte hogere prijzen voor LPG door een accijnsverhoging. De erkenning voor inbouw van een alcoholslot (ASP) is een vrij nieuwe erkenning. Hierdoor werden er nog relatief veel alcoholsloten ingebouwd en afgemeld. In 2013 waren er 20.409 afmeldingen, in 2012 6.574. Het is de verwachting dat het aantal afmeldingen ook in 2014 nog zal stijgen.

Grafiek afmeldingen

Steekproeven

De uitgevoerde steekproeven hebben een directe relatie met het aantal afmeldingen. Een daling van het aantal afmeldingen resulteert direct in een daling van het aantal steekproeven en vise versa. In 2013 vonden 320 steekproeven voor LPG plaats en 617 steekproeven voor het alcoholslot.
 
Grafiek steekproeven

Steekproefpercentages

In 2013 werden alle APK-steekproefpercentages van 3% gehaald. Het realiseren van de steekproefpercentages voor de erkenningen met relatief weinig afmeldingen is afhankelijk van het aanbod. Dit betekent een constante afweging tussen het zo efficiënt mogelijk inzetten van de steekproefcontroleurs en het behalen van de steekproefpercentages.

Grafiek steekproefpercentages

 

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina