Logo RDW

Jaarverslag 2013

Typegoedkeuringen

Als Nederlandse goedkeuringsautoriteit voert de RDW activiteiten uit voor fabrikanten uit de hele wereld. Op dit punt concurreert de RDW in meer of mindere mate met goedkeuringsautoriteiten in andere EU-lidstaten.

25.037

Internationale typegoedkeuringen


Na beoordeling en het testen van een voertuigonderdeel ontvangt de fabrikant een testrapport. Als een testrapport door een goedkeuringsautoriteit is goedgekeurd, ontvangt de fabrikant een internationale- of nationale typegoedkeuring. Hiermee kan hij producten zonder aanvullende keuring op de markt brengen. De goedkeuringen vormen de basis voor toelating op de weg. Daarmee vormen ze ook de registratie en kentekening van een voertuig.

Typegoedkeuringen

Het aantal afgegeven internationale typegoedkeuringen daalde licht ten opzichte van 2012. Het aantal afgegeven testrapporten daalde met 10%, van 9.611 naar 8.603. Door de implementatie van een nieuw facturatiesysteem in oktober 2013 trad net als in 2012 een kleine achterstand op in de verwerking van typegoedkeuringen. Voor alle voertuigcategorieën wordt een internationaal certificaat verplicht. Het gevolg was dat de geplande afbouw van de nationale certificaten doorzette. Hierdoor werden in 2013 slechts 294 stuks nationale certificaten uitgegeven. Dit is 66% minder dan in 2012. Afgelopen jaar vonden in totaal 910 Conformity of Production (COP) audits plaats.

Grafiek typegoedkeuringen

Procesverbeteringen

In 2013 realiseerde de RDW een groot aantal procesverbeteringen op het gebied van typegoedkeuringen. Ook voerde de RDW een aantal interne systeemverbeteringen uit. In het tweede kwartaal van 2014 worden deze afgerond.

Risicogeoriënteerd toezicht

De RDW heeft in 2012 het toezicht op fabrikanten herzien en meer risicogeoriënteerd ingericht. Naast het COP-bezoek worden fabrikanten ook administratief getoetst. Afhankelijk van het risico verschilt de aanpak per fabrikant. Bedrijven met een hoger risico worden bezocht. Voor bedrijven met een lager risico wordt volstaan met een administratieve beoordeling. In 2013 werden de eerste resultaten van deze methodiek zichtbaar. Dit jaar lag de focus op de administratieve beoordeling van de risico’s bij fabrikanten. Het doel hiervan was dat de RDW een juist en actueel beeld verkrijgt van de risico’s bij fabrikanten onder het toezichtregiem. De RDW is samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezig het toezicht door de verschillende lidstaten verder te harmoniseren. Hierdoor worden de verschillen tussen de lidstaten verder verkleind.

Terugroepregister

In 2013 werkte de RDW voor het eerst een heel kalenderjaar vanuit het nieuwe terugroepregister. Dit register is te raadplegen via www.rdw.nl en bevat alle terugroepacties. In 2013 werden 212 terugroepacties (recalls) geregistreerd in het register. Hierin kan men op kenteken zien of er een recall van toepassing is op een voertuig. Recall is hiermee een volwassen onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van de RDW. Het aantal meldingen wordt mede bepaald door de kwaliteit van fabrikanten en hun openheid over een mogelijk gevaar aan een voertuig(onderdeel).  In 2013 werden de binnengekomen RAPEX-meldingen geverifieerd bij de fabrikanten. Indien ze voor Nederland van toepassing waren, zijn ze meegenomen bij het aantal terugroepacties door fabrikanten. De fabrikanten hadden in 2013 136 terugroepacties.
 
Grafiek terugroepacties

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina