Logo RDW

Jaarverslag 2013

RDW financieel

Het jaar 2013 is voor de RDW beter afgesloten dan begroot. De verwachte omzetdaling is uitgebleven. En doordat de kosten licht zijn gedaald, is het resultaat positief. Het complete wettelijk jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring, is te vinden op jaarverslag.rdw.nl


Balans per 31 december 2013

(alle bedragen x 1.000 euro)

Activa

Vaste activa Stand per 31 december 2013 Stand per 31 december 2012
Immateriële activa   5.196   2.636
Materiële activa 45.928 41.163
Subtotaal vaste activa                         51.124                         43.799
Vlottende activa Stand per 31 december 2013 Stand per 31 december 2012
Voorraden   4.050   1.415
Vorderingen   9.222 10.874
Overlopende activa 16.093 13.587
Liquide middelen 19.521 24.299
Subtotaal vlottende activa                         48.886                         50.175
Stand per 31 december 2013 Stand per 31 december 2012
Totaal Activa                        100.010                          93.974

Passiva

Reserves Stand per 31 december 2013 Stand per 31 december 2012
Structurele reserve 20.002 17.166
Conjuncturele reserve   5.823   9.100
Bestemmingsreserve rijbewijzen   6.778   9.193
Reserve flankerend beleid   3.662   4.474
Reserve beleidsinitiatieven   4.929   2.600
Wettelijke reserve immateriële
vaste activa
  4.003   1.304
Subtotaal reserves                         45.197                         43.837
Voorzieningen Stand per 31 december 2013 Stand per 31 december 2012
Voorzieningen 16.582 19.306
Subtotaal voorzieningen                         16.582                         19.306
Kortlopende schulden Stand per 31 december 2013 Stand per 31 december 2012
Crediteuren   8.959   5.480
Overige schulden 22.564 18.583
Overlopende passiva   6.708   6.768
Subtotaal kortlopende schulden                         38.231                         30.831
Stand per 31 december 2013 Stand per 31 december 2012
Totaal Passiva                       100.010                        93.974

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina