Logo RDW

Jaarverslag 2013

RDW financieel

Het jaar 2013 is voor de RDW beter afgesloten dan begroot. De verwachte omzetdaling is uitgebleven. En doordat de kosten licht zijn gedaald, is het resultaat positief. Het complete wettelijk jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring, is te vinden op jaarverslag.rdw.nl


Exploitatierekening 2013

(alle bedragen x 1.000 euro)

Realisatie 2013 Begroot 2013 Realisatie 2012
Bedrijfsopbrengsten
Typekeuringen 16.619 19.529 17.766
Ontheffingen   4.372   4.170   3.673
Erkenningregelingen VT 28.290 28.319 27.724
Erkenningregelingen R&I   8.019   8.150   7.936
Kentekenonderzoeken 12.081 10.980 10.358
Periodieke keuringen   3.761   3.855   3.699
Informatieverstrekking   4.359   5.296   4.863
Afgifte rijbewijzen 13.923 13.357 14.584
Afgifte documenten 83.595 83.651 84.140
Opgedragen taken   4.913   5.640   7.445
Overige inkomsten   7.082   1.922   4.103
Subtotaal bedrijfsopbrengsten                         187.014                         184.939                         186.291
Bedrijfslasten
Variabele kosten
Variabele kosten   8.263   9.080   8.266
Handelingsvergoeding 12.568 12.988 12.629
Personele kosten
Salarissen/wachtgelden 89.196 92.856 94.205
Externe inhuur op formatieplaatsen   5.667   3.887   5.504
Externe inhuur projecten 18.448 15.029 16.552
Overige P kosten   4.516   5.127   4.240
Algemene kosten
Overige kosten 16.807 15.381 13.664
Onderhoudskosten   8.326   9.232   9.306
Huisvestingskosten   5.879   5.989   5.508
Vervoerskosten   7.204   8.191   7.252
Projectkosten
Projectkosten   4.537   6.500   2.473
Projectkosten (de)activeren (3.181) (1.500)   (451)
Afschrijving zelfontwikkelde software      482      573     406
Afschrijvingskosten
Afschrijving materieel actief   6.117   6.356   5.523
Afschrijving koopsoftware    851     898   1.088
Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten en lasten          -           -            -
Subtotaal bedrijfslasten                         185.680                         190.587                         186.165
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening                           1.334                         (5.648)                                126
Buitengewone baten en lasten
Buitengewone baten en lasten         -            -              -
Bedrijfsresultaat                         1.334                         (5.648)                                126
Financiële baten en lasten
Interestbaten 47 148
Interestlasten (21) (16)
Subtotaal financiële baten en lasten                              26                                   -                                132
Netto resultaat                         1.360                           (5.648)                                258

naar top van de pagina to topnaar top van de pagina