Logo RDW

Jaarverslag 2013

RDW in kerncijfers

Hoeveel steekproeven waren er in 2013? Hoeveel rijbewijzen zijn er afgegeven? Hoeveel kentekenbewijzen? Hoeveel klachten kreeg de RDW? En hoeveel van die klachten waren gegrond? RDW in cijfers geeft antwoord op dit soort vragen. Een uitgebreid cijfermatig overzicht van de wettelijke taken van de RDW in 2013.


Typegoedkeuringen

Als Nederlandse goedkeuringsautoriteit voert de RDW activiteiten uit voor fabrikanten uit de hele wereld. Op dit punt concurreert de RDW in meer of mindere mate met goedkeuringsautoriteiten in andere EU-lidstaten.

25.037

Internationale typegoedkeuringen


Individuele keuring en toelating

De RDW laat onder andere voertuigen toe op individuele basis. Dat gebeurt op de 16 keuringsstations en het Testcentrum in Lelystad (TCL).

178.750

Kentekenonderzoeken


Ontheffingen

Alle transporten die de wettelijk toegestane maten en/of gewichten overschrijden moeten in het bezit zijn van een ontheffing voor ze de openbare weg op mogen. De RDW is de centrale ontheffing verlener voor alle wegen in Nederland, ook niet-rijkswegen.

13.657

Jaarontheffingen


Toezicht en controle

De RDW verleent verschillende soorten erkenningen aan bedrijven uit de voertuigbranche.

41.916

Erkenningen en bevoegdheden


Elektronische informatieverstrekking

De RDW-registers worden dagelijks geraadpleegd door andere overheden en private organisaties.

2.548.500.000

Informatieverstrekkingen


Overige informatieverstrekking

Naast het verstrekken van online informatie uit de registers beantwoordt de RDW ook vragen via telefoon, e-mail en brieven.

792.504

Afgehandelde telefoongesprekken


Documentafgifte

Het kentekenbewijs en rijbewijs: ze zeggen iets over de kenmerken en identiteit van voertuigen. De eigenaar kan ermee aantonen dat het voertuig van hem is en dat hij rijvaardig en rijbevoegd is. De gegevens op deze documenten komen uit de RDW-registers.

1.090.575

Rijbewijzen


Wagenpark in Nederland

De RDW beheert het basisregister voertuigen in Nederland. Hier staan voertuiggegevens en gegevens van de eigenaar/houder in.

12.600.629

Voertuigen


Bezwaar en beroep

De RDW neemt veel besluiten. Burgers en bedrijven kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) bezwaar maken tegen een besluit. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen sancties die de RDW oplegt aan erkenninghouders en keurmeesters.

1.227

Ingediende zaken


Klachten en ombudsmanzaken

De RDW heeft een uniforme klachtenregeling. Deze voldoet aan de Algemene wet bestuursrecht (AWB).

821

Klachten


Medewerkers

Externe dienstverlening kan alleen goed zijn als de interne organisatie klopt. De RDW vindt zijn medewerkers zeer belangrijk en investeert veel in opleiding en ontwikkeling.

1.350,3

Medewerkers (in fte)


naar top van de pagina to topnaar top van de pagina